c++编程,怎么编一个程序,计算n的阶乘?用最简单的方法

已举报 回答 关注
c++编程,怎么编一个程序,计算n的阶乘?用最简单的方法
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    2,212

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
#include <iostream>
using namespace std;
int factor(int x)
{
int result=1;
for (int i=1;i<x+1;i++)result*=i;
return result;
}
int factor2(int x) //递归方式
{
if (x>1) return x*factor2(x-1);
return 1;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<factor(5)<<endl;
cout<<factor2(5)<<endl;
return 0;
}
取消 评论
int function(int n)
{
if(0 == n || 1 == n)
return 1;
else
return n*function(n-1);
}
试试
取消 评论
给个例子 仅供参考
#include<stdio.h>
void main()
{
unsigned long s;
int n,i;
s=1;
printf("输入n值:");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
s*=i;
}
printf("n的阶乘:%ld\n",s);
}
取消 评论
#include<stdio.h>
int f(int x){
int i=1,result;//注意是阶乘,所以i的初始化值为1
for(i=1;i<=x;i++)
result*=i;
return result;

}

int main(){
int n,jiecheng;
while(scanf("%d",&n)!=EOF)
{
jiecheng=f(n);//用函数做,最清楚了,而且能帮你清楚的领悟感受函数
printf("%d\n",jiecheng);
}
return 0;
}

C++的话直接把输入输出改为cin cout就可以了,注意理解使用函数,函数可以让思路更加清晰
取消 评论
ZOL问答 > c++编程,怎么编一个程序,计算n的阶乘?用最简单的方法

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

提示

确定要取消此次报名,退出该活动?